سایت های کامپیوتری

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ ۲

سایت کامپیوتری دانشجویان جهت استفاده پژوهشی و علمی .

دارای 5 سایت کامپیوتری مجهز به نرم افزارهای تخصصی رشته های فنی و مهندسی

سایت های کامپیوتری با نصب نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز برای رشته های (کامپیوتر، معماری ، عمران و حسابداری )
سایت های کامپیوتری با نصب نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز برای رشته های (کامپیوتر، معماری ، عمران و حسابداری )