سایت های کامپیوتری

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ ۲

سایت کامپیوتری دانشجویان جهت استفاده پژوهشی و علمی .

دارای 5 سایت کامپیوتری مجهز به نرم افزارهای تخصصی رشته های فنی و مهندسی