ورودی اصلی دانشگاه

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ ۴

سالن ورود و خروج دانشجویی به تفکیک خواهران و برادران

به متراژ 200 متر مجهز به گیت کنترل تردد برای ثبت ورود و خروج تردد دانشجویان و نمایش اطلاعات دانشجویان در زمان ورود و خروج .

 

سر در اصلی دانشگاه
ورودی خواهران
ورودی برادران
درب خروجی