ساختمان فنی مهندسی (ساختمان ۹ دی)

۰۷ خرداد ۱۳۹۷ ۹

ساختمان آموزشی به مساحت 6200 متر دارای 40 کلاس درسی و 6 آزمایشگاه

ساختمان فنی مهندسی
ساختمان فنی مهندسی
طبقات ساختمان فنی مهندسی
طبقات ساختمان فنی
نمای اصلی از ساختمان فنی مهندسی
فضای سبز
نمای داخلی
فضای سبز