مجتمع فرهنگی رفاهی حضرت رسول اکرم(ص)

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ ۶

در دو طبقه شامل همکف : سالن غذا خوری دانشجویی خواهران وبرادران ، غذاخوری اساتید و کارمندان طبقه اول : نمازخانه

به متراژ 2300 متر مربع ، سالن غذاخوری به متراژ 1600 متر مربع و نمازخانه به متراژ 700 متر مربع می باشد .