ساختمان بوفه

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ ۲

بوفه دانشجویی خواهران و برادران به همراه آشپزخانه

به متراژ 390 متر دارای دو سالن مجزاء برای خواهران و برادران هر کدام به متراژ 170 متر مربع می باشد .

 

سلف سرویس واحد هشتگرد
سلف سرویس واحد هشتگرد