فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیعلمی کاربردی حسابداریکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی کامپیوتر-نرم افزارکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی عمران-نقشه برداریکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی عمرانکارشناسی پیوسته