ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه

دانشجویان میتوانند با پر کردن فرم زیر با معاونت آموزشی واحد در ارتباط باشند .
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*نام کامل
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • تلفن همراه :*نام کامل
  3
 • موضوع :*نام کامل
  4
 • متن پیام :*توضیح بیشتر
  5