پیش ثبت نام کارت تردد در پارکینگ دانشگاه

باتوجه به اینکه پارکینگ دانشکاه بزودی موردبهره برداری قرارخواهدگرفت و با توجه به محدود بودن ظرفیت آن از دانشجویانی که نیازبه استفاده از پارکینگ دارند دعوت میشود نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایند.استفاده از پارکینگ صرفا برای دانشجویانی فراهم خواهدشد که فرم را تکمیل نمایند.متعاقبا جهت دریافت تگ مغناطیسی کنترل تردد به ثبت نام کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد. اموردانشجوی دانشگاه
 • نام*نام کامل
  0
 • نام خانوادگی :*نام کامل
  1
 • 2
 • شماره دانشجویی :*نام کامل
  3
 • کد ملی :*نام کامل
  4
 • تلفن همراه :*نام کامل
  5
 • تلفن ثابت:*نام کامل
  6
 • شماره پلاک :*63/ص/ 298 ایران 68
  7
 • نوع ماشین :*نام کامل
  8
 • تصویر کارت ملی :*فایل های خود را آپلود کنید تصویر کارت ملی
   9
  • تصویر کارت دانشجویی*فایل های خود را آپلود کنید کارت دانشجویی
    10