فرم دانشجویان شاهد و ایثارگر جامعه هدف ب

دانشجویان که عضو محترم خانواده شاهد و ایثارگران می باشند(جانباز 5درصد تا 24 درصد فرزند وهمسر-رزمنده 6 ماه به بالا حضور در جبهه فرزند و همسر-آزاده زیر 6 ماه اسارت فرزند وهمسر-برادر و خواهر شهید)لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید .
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • نام پدر*نام کامل
  3
 • شماره دانشجویی*نام کامل
  4
 • شماره همراه*تلفن همراه دانشجو وارد شود
  5
 • نوع عضویت ایثارگری خود را مشخص نمایید*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  جانباز 5 تا 24 درصد
  فرزند جانباز 5 تا 24 درصد
  همسر جانباز 5 تا 24 درصد
  رزمنده 6 ماه به بالا حضور درجبهه
  فرزندرزمنده 6 ماه به بالا حضور در جبهه
  همسر رزمنده 6 ماه به بالا حضور در جبهه
  آزاده زیر 6 ماه اسارت
  فرزند آزاده زیر6 ماه اسارت
  همسر آزاده زیر 6 ماه اسارت
  برادر شهید
  خواهر شهید
  6
 • ایمیل*نام کامل
  7
 • مقطع تحصیلی*نام کامل
  8