ثبت نام در وبینار شهر هوشمند

دانشجویانی که قصد شرکت در وبینار شهر هوشمند را دارند میتوانند فرم زیر را پر نمایند .
 • نام*نام کامل
  0
 • نام خانوادگی :*نام کامل
  1
 • شماره دانشجویی یا کد استادی*نام کامل
  2
 • تلفن همراه :*نام کامل
  3
 • انتخاب کنید*
  4
 • 5