فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی عمران-نقشه برداریکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیکامپیوتر-نرم افزارکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی برقکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی صنایعکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی معماریکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمرمت بناهای تاریخیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیحسابداریکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیحقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیعلوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی تکنولوژی کامپیوترکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسینقشه کشی معماریکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیرشته های خاص(کلاسها در واحد هشتگرد برگزار میشود اما مدرک در واحد کرج صادر میگردد)فیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیرشته های خاص(کلاسها در واحد هشتگرد برگزار میشود اما مدرک در واحد کرج صادر میگردد)علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیرشته های خاص(کلاسها در واحد هشتگرد برگزار میشود اما مدرک در واحد کرج صادر میگردد)مدیریت کسب و کار کوچککارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیرشته های خاص(کلاسها در واحد هشتگرد برگزار میشود اما مدرک در واحد کرج صادر میگردد)مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیرشته های خاص(کلاسها در واحد هشتگرد برگزار میشود اما مدرک در واحد کرج صادر میگردد)مدیریت صنعتیکارشناسی پیوسته