فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیکامپیوتر-نرم افزارکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی برقکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی صنایعکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی معماریکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمرمت بناهای تاریخیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیحسابداریکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیحقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیعلوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی تکنولوژی کامپیوترکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسینقشه کشی معماریکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیعلمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیعلمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیگروه انسانیحسابداریکارشناسی ارشد
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیعلمی کاربردی نقشه کشی معماری-معماریکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیمعماری سنتیکاردانی ناپیوسته
دانشکده فنی مهندسیفنی مهندسیحفاظت و مرمت بناهای تاریخیکاردانی ناپیوسته