آگهی مناقصه اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی

۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۳ کد : ۱۰۹۲ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۲۸۳
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی مجتمع خود را به یکی از پیمانکاران واجد شرایط و مورد تائید شرکت توزیع برق استان البرز که دارای حداقل پایه ۵ نیرو باشند واگذار نماید.
آگهی مناقصه اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی مجتمع خود را به یکی از پیمانکاران واجد شرایط و مورد تائید شرکت توزیع برق استان البرز که دارای حداقل پایه 5 نیرو باشند واگذار نماید. لذا واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه مدارک احراز هویت و تصویر رتبه بندی نیرو به نشانی:هشتگرد-میدان صنعت-بلوار شهدا-خیابان شهید صدوقی(سایت اداری شهرستان)دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد-اداره عمران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه به مبلغ 700.000  ریال اقدام نمایند.

مهلت فروش و عودت اسناد به مدت 30 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی می باشد.(ساعت کاری از روز شنبه 8 صبح الی چهارشنبه 16  می باشد)

هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام است.

شرکت کنندگان در مناقصه ملزم به ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 700.000.000 ریال به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد می باشند.

همچنین سایر شرایط در فرمهای اسناد مناقصه مندرج می باشد.

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02644236091 آقای مهندس رنجبرپور تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد