آگهی مناقصه عمومی

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۲ کد خبر : ۴۶۲ اخبار مالی
تعداد بازدید:۸۲۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در نظر دارد نسبت به خریداری و نصب دستگاه های ایرواشر ساختمان آموزشی شماره ۲ را از شرکت های تولید کننده معتبر اقدام نماید .
آگهی مناقصه عمومی

لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفی نامه رسمی ، کارت شناسایی ، تصویر مجوز فعالیت شرکت و فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۶۷۴۲۵۷۰۰۱ نزد بانک ملی ایران شعبه شهرداری هشتگرد بابت خرید اسناد مناقصه با مراجعه به اداره عمران دانشگاه واقع در شهر هشتگرد ، میدان صنعت ، بلوار شهدا ، خیابان شهید صدوقی (سایت اداری شهرستان ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد به شماره تلفن ۰۲۶۴۴۲۳۶۰۹۱ و نمابر ۰۲۶۴۴۲۳۹۱۱۱ در مناقصه شرکت نمایند .

شرایط مناقصه

1 – خرید اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ لغایت روز یکشنبه  مورخ ۹۵/۱۲/۰۱ میباشد . ( ساعت کاری از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۷/۳۰ صبح لغایت ۱۵ و روز پنجشنبه از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۳ می باشد )

2 – مهلت تحویل اسناد از روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۳ لغایت روز دوشنبه مورخ۹۵/۱۲/۰۹  می باشد .

3 – هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است .

4 – شرکت کنندگان در مناقصه ملزم به واریز حداقل مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  ۰۱۰۵۶۷۴۲۵۷۰۰۱ و یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد .

5 – دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .

6 – همچنین سایر شرایط در فرم های اسناد مناقصه مندرج می باشد .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد


۳ رای