اخبار تصویری

ثبت نام جهت دریافت تگ کنترل تردد پارکینگ دانشگاه

ثبت نام جهت دریافت تگ کنترل تردد پارکینگ دانشگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از پارکینگ دانشجویی دانشگاه ، با توجه به راه اندازی پارکینگ ، نسبت به تکمیل فرم پیوست و پرداخت هزینه مربوطه اقدام و پس از یک هفته از تاریخ ثبت نام ، نسبت به دریافت تگ تردد از مسئول محترم پارکینگ اقدام نمایید .اولویت استفاده از پارکینگ برای دانشجویانی است که ثبت نام و دریافت تگ تردد را به موقع انجام داده اند .

ادامه مطلب