دفتر ارتباط با صنعت

توجه

دانشجویان گرامی برای صدور معرفی نامه کارآموزی به نکات ذیل توجه فرمایید:

      1 -فرم کارآموزی و تعهدنامه را از انتشارات دانشگاه تهیه نمایید.

  2-پس از تکمیل فرم واخذ کلیه امضاء ها، فقط فرم درخواست معرفی نامه به انضمام تعهدنامه را به کارشناس اداره پژوهش به منظور صدورمعرفی نامه تحویل دهید.

 3-صدور معرفی نامه کارآموزی حداکثر تا سه هفته بعد از زمان حذف و اضافه هر ترم بوده ودر صورت عدم مراجعه دانشجو در موعد مقرر به منزله ی حذف درس از طرف دانشجو می باشد.

    4-جهت انجام مراحل کارآموزی در همان نیمسالی که درس کارآموزی اخذ شده به       دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایید و حداکثر مهلت ارائه گزارش کارآموزی در هر نیمسال به شرح ذیل می باشد:

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم(تابستانی)

پانزدهم بهمن ماه آن ترم

پانزدهم تیرماه آن ترم

پانزدهم مهرماه آن ترم

 

5-پس از گذرانیدن دوره کارآموزی، گواهی اتمام دوره را به اداره پژوهش جهت ثبت نمره کارآموزی وانجام سایر امور مربوطه ارائه نمایید.

دانلود فرم و جدول کارآموزی

نکته: برای فرم های ناقص، معرفی نامه صادر نخواهد شد.

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۳۹۹