مسئول دفتر معاونت علمی

 
نام و نام خانوادگی: محمد صادق رحمانی
 
سمت: مسئول دفتر معاونت آموزشی، دانشجویی ،فرهنگی
 
مدرک تحصیلی: مهندسی برق قدرت
 
آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷