کارشناسان آموزشی

                

                                                     
                  
 

                  مهندس میثم حاجی منوچهری

                  سمت : مسئول آموزش دانشکده

 

 

     

 

     
             

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                   

   

 

 

آقای حسن رنجبر کهن

مدرک تحصیلی  : کارشناسی ارشد

سمت : کارشناس مهندسی مکانیک و کاردانی معماری

شماره داخلی :322

 

 

       

مصطفی فرجی

مدرک تحصیلی :کارشناسی

سمت : کارشناس مهندسی کامپیوتر،صنایع و برق 

شماره داخلی :320

 

         

جعفر کیانبخت

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : کارشناس گروه

رشته :  معماری

شماره داخلی :322

 

جلال فلاح رفیعی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

سمت : کارشناس عمران و نقشه برداری

شماره داخلی :600   

 

 

 

 

 

   

 

        

 

 

                        

 

   

سرکار خانم رضایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : کارشناس گروه

رشته : حسابداری

  شماره داخلی : 325-324

                                                          

 

 

 

سرکار خانم غلامی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : کارشناس گروه

رشته : حسابداری

  شماره داخلی : 325-324

                                                        

                                                                

 

سرکار خانم مقدم

مدرک تحصیلی : کارشناسی  ارشد

سمت : کارشناس گروه

رشته :حقوق و علوم اجتماعی و عمومی

  شماره داخلی : 128                                     

   
             
آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۸