کارشناسان مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

آقای محراب محمود سلطانی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

حسابداری

سمت : کارشناس حسابداری

صدور اسناد

                                                          

 

آقای کمیل اسدی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

حسابداری

سمت : کارشناس حسابداری

رسیدگی به بیمه و مالیات

                                                        

                                                                

 

آقای محمد تقی آبایی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

حسابداری

سمت : انباردار

رسیدگی به امور انبار

                                                        

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹