کارشناسان مالی

 

 

             

 

 

 

                                                   

 

مدرک تحصیلی  : کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

سمت : کارشناس حسابداری

کارشناس مالی دانشجویان

 

 

       

آقای جلال قربانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ، مدیریت بازرگانی بین المللی

سمت : کارشناس حسابداری

حسابداری و جمعدار اموال

 

         

آقای محراب محمود سلطانی

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

حسابداری

سمت : کارشناس حسابداری

صدور اسناد

 

 

 

 

 

 

        

         

آقای محمود ابراهیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

سمت : کارشناس حسابداری

رسیدگی اسناد و حقوق و دستمزد کارکنان و اساتید و مسئول تنظیم تراز

                                                          

 

آقای کمیل اسدی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

حسابداری

سمت : کارشناس حسابداری

رسیدگی به بیمه و مالیات

                                                        

                                                                

 

آقای محمد تقی آبایی

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

حسابداری

سمت : انباردار

رسیدگی به امور انبار

                                                        

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۸