مسئول دفتر ریاست دانشگاه

                                                                    

جناب آقای

سمت : مسئول دفتر ریاست دانشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته : حسابداری