مسئول دفتر ریاست دانشگاه

                                                                     

جناب آقای حسین هنروری

سمت : مسئول دفتر ریاست دانشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته : حسابداری