مسئول دفتر ریاست دانشگاه

                    

 

نام : جمال سلیمانی    

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد  مدیریت

سمت: مسئول دفتر ریاست واحد

شماره تلفن :   8-44210164    داخلی 142

 

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸