رشته های تحصیلی دانشگاه

((رشته های کاردانی ))

ردیف

عنوان رشته

مقطع

1

علمی کاربردی حسابداری

کاردانی

2

معماری سنتی

کاردانی

3

کامپیوتر-نرم افزار

کاردانی

4

نقشه کشی معماری

کاردانی

5

علمی کاربردی نقشه کشی معماری-معماری

کاردانی

6

حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

کاردانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((رشته های کارشناسی پیوسته))

ردیف

عنوان رشته

مقطع

1

حسابداری

کارشناسی پیوسته

2

حقوق

کارشناسی پیوسته

3

علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی

کارشناسی پیوسته

4

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

5

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

6

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

7

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

8

مهندسی عمران-نقشه برداری

کارشناسی پیوسته

9

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

10

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی پیوسته

11

مرمت بناهای تاریخی

کارشناسی پیوسته

 

((رشته های کارشناسی ناپیوسته))

 

ردیف

عنوان رشته

مقطع

1

علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

2

علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

3

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

4

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی ناپیوسته

5

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

6 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته

((رشته های کارشناسی ارشد))

ردیف

عنوان رشته

مقطع

1

حسابداری

کارشناسی ارشد

 

                                        

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۸