کارشناسان امور دانشجویی

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

جناب آقای محمد کرمیار

مدرک تحصیلی :کارشناسی

سمت : کارشناس امور دانشجویی و تربیت بدنی

شماره داخلی :171

 

 

       

سرکار خانم اختر رضایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

سمت : کارشناس نقل و انتقالات و مشمولان

شماره داخلی :122

         

سرکار خانم فریده بکماز

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت :   کارشناس امور تغذیه

         تخفیفات و کمیته انضباطی

  شماره داخلی : 423

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                        

 

 

                                                          

 

 

 

 

                                                        

                                                                

 

                                     

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۸