رئیس اداره پژوهش و فناوری

                                                             

دکتر همایون کنعانی