ارتباط با ریاست دانشگاه

آدرس ایمیل ارتباط با ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد:

president@hiau.ac.ir