معاونت آموزشی و دانشجویی فرهنگی

                          
درجه علمی : مربی
سوابق دانشگاهی :

کارشناسی : فقه ومبانی حقوق اسلامی-معارف اسلامی وجامعه شناسی
کارشناسی ارشد : فقه ومبانی حقوق اسلامی-خارج فقه،اصول وتفسیر
دکترا : دانشجوی دکتری،فقه وحقوق اسلامی_ خارج فقه واصول